Structuur&organisatie

Binnen de kerk zijn er vele commissies, teams en activiteiten. Hieronder worden de commissies binnen de Protestantse Gemeente Luttelgeest toegelicht.

Voor meer informatie kun je altijd terecht bij de verschillende contactpersonen weergeven onder Contact.


Kerkenraad

De leden van de kerkenraad vormen het bestuur van de gemeente. De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beleid en geeft leiding aan het werk dat binnen de gemeente wordt gedaan. 


Beleid

De kerkenraad zet de koers uit die de gemeente wil varen, vastgelegd in het Beleidsplan. Daarnaast bewaakt zij deze ingezette koers. De kerkenraad neemt als ambtelijke vergadering alle beslissingen; de dagelijkse leiding berust bij het moderamen.

Klik hier om het Beleidsplan 2023-2026 te downloaden.


Leiding geven

Wat betreft leiding geven, kunnen de taken van de kerkenraad samengevat worden in twee begrippen: ‘richting geven’ en ‘ruimte scheppen’. Bij ‘ruimte scheppen’ moet gedacht worden aan het stimuleren van gemeenteleden om hun gaven en talenten in te zetten binnen de gemeente. De gemeente hoeft overigens niet op de kerkenraad te wachten om een activiteit te ondernemen; commissies en werkgroepen worden aangemoedigd om plannen te bedenken en uit te voeren. De kerkenraad zorgt er wel voor dat het werk op zo’n manier gecoördineerd wordt, dat het past binnen het beleid van de gemeente – het ‘richting geven’. Het is belangrijk dat de kerkenraad oog houdt voor zowel (individuele) mensen en groepen als voor de taken van de gemeente. Dat houdt in dat zij aandacht heeft voor de onderlinge relaties, voor behoeften, verwachtingen, gevoelens en wensen. Liefdevolle samenwerking, respect voor elkaar en oog voor de wereld en de mensen buiten de kerkmuren zijn daarbij onontbeerlijk.


Samenstelling van de kerkenraad

Alle ambten binnen de gemeente zijn vertegenwoordigd in de kerkenraad: de predikant en/ of kerkelijk werker, ouderlingen en diakenen. De kerkenraad stelt zelf de grootte van de raad vast en kiest uit hun midden een moderamen (dagelijks bestuur). Ook hierin zijn alle ambten vertegenwoordigd.


Zin in…

Elke eerste zondag van de maand organiseert een groepje dorpsgenoten/kerkgenoten een viering rondom een thema. De vorm en wijze waarop de viering plaats vindt is elke keer anders.


College van beheer

De commissie van beheer is verantwoordelijk voor het regelen van de financiële zaken binnen de kerk, het gaat hierbij om al het geld dat de kerk in- en uitkomt. Deze commissie komt maandelijks bij elkaar om de cijfers door te nemen. Daarnaast houdt zij ook het onderhoud van de kerk in de gaten.


PR-commissie

De PR-commissie verzorgt de communicatie en berichtgeving naar de plaatselijke dag- en weekbladen en de website van Luttelgeest met betrekking tot kerkelijke activiteiten. Organiseer jij als commissie een activiteit die onder een groter publiek bekend gemaakt moet worden? neem dan contact op met de PR commissie, dan zorgt zij dat het onderwerp in de media gebracht wordt.

Elke 2 weken wordt er een online nieuwsbrief verstuurd naar de abonnees. Wil je je aanmelden? Mail dan naar nieuwsbrief@dorpskerkluttelgeest.nl

Op de pagina jongeren vind je meer informatie over activiteiten en teams met betrekking tot de jeugd.


Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) informatie

Op DEZE pagina vind je alles over onze ANBI.